• موضوع #مهاجرت در نگاه اول نخ‌نماست ولی در عمق به عنوان یک تابوی رسانه‌ای فقط از دید تایید یا رد به آن نگاه شده. در این میزگرد داغ دو کارآفرین شناخته شده ایرانی ،یکی در تهران و یکی تازه مهاجر، با نمایندگانی از شرکت‌های مهاجرتی نشسته‌اند تا موضوع داغ #استارتاپویزا را نقد کنند: