• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/12 ساعت 10:29

    #آرمان_عبدالمعالی مصاحبه کرده با همشهری، بدون جوسازی جرم خودش را پذیرفته و از خانواده مقتول تقاضای بخشش کرده

    آرمان از دایه‌های مهربانتر از مادر خواسته دست از فشارهای مجازی و آزار و اذیت خانواده غزاله بردارند تا شاید در خلوت خودشان به او رحم کنند و از تقصیرش بگذرند