• امروز برای انجام امور @Moniban_com به سازمان تامین اجتماعی رفتم، هم خلوت بود و هم به فوریت کارها انجام شد، آقای @ShariatmadariM دم شما گرم که آن سازمان فشل را به یک سازمان کارآمد و کار راه انداز تبدیل کردید