• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/12 ساعت 17:03

    عدم دسترسی به پانسمان موجب تشدید بیماران پروانه‌ای می‌شود و باعث بعضی از سرطان‌ها درون بدنشان می‌شود، عدم وجود پانسمان‌ها باعث قطع عضو بیماران‌ ای‌بی میشود