• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/12 ساعت 17:12

    شما هیچ وقت صدای این بچه‌ها را از حلقوم فعالان حقوق ایرانیان که در سالن‌های کنگره و سازمان ملل و اتحادیه اروپا رفت و آمد میکنند و پروژه میگیرند و جایزه حقوق بشری دریافت میکنند نخواهید شنید.