• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/11 ساعت 18:20

    توی ایران اگر در خیابان یکطرفه بخواهی عبور کنی، بیشتر باید مواظب موتورهایی باشی که از سمت مخالف می‌آیند