• استراتژی درست و مادرانه به این میگن، یک تعریف و تمجید ماورایی کرد، پسرش مدیرعامل شد