• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/10 ساعت 11:20

    شاید در نگاه اول شبکه اینترنت چیزی مانند شبکه برق به نظر برسد؛ اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر است. برای همین در این گزارش در خصوص معماری توزیع اینترنت در کشور به گفتگو نشسته‌ام.

    گزارش #اینترنت_ایران برای تشریح بخشی از این پیچیدگی‌ها