• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/08 ساعت 00:45

    فارغ از اینکه نوشته‌های این توئیت چقدر درست و منطبق بر واقعیت هست؛ یک سؤال: اساسا کسی به جز قشر متوسط به بالا «توانایی اقتصادی» مهاجرت رو داره؟

    اگه پاسخ به این سؤال منفی باشه اون وقت کل رشته توئیت زیر بی‌معنی خواهد بود.