• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/08/08 ساعت 00:58

    با همان شوقی که در بچگی از پشت پنجره بارش برف را تماشا می‌کردیم، دخترم امشب از پشت پنجره بارش باران را دید می‌زند!
    فهمیدم تماشای باران هم عالمی دارد
    بیش باد در این پاییز خشک دودآلود!