• عباس عبدی   abb_abdi@

  1400/08/06 ساعت 17:03

  رئیس جمهوری: شخص بنده و دولت از هزینه کردن آبرو برای جراحی‌های بزرگ و نجات اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنیم.

  پ.ن:
  نجات اقتصاد نه تنها برای آبروی شما هزینه ندارد؛ بشدت هم کسب آبرو خواهد کرد.
  می‌گویید نه. امتحان کنید.
  چیزی که موجب آبروریزی است دربند کشیدن اقتصاد کشور است.