• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/06 ساعت 13:42

    اگر همین فضای مجازی محدود نیز نبود، میزان تخلفات از قانون و فسادی که این روزها می‌بینید ده برابر بیشتر ‌شده بود. نه کس مطلع می‌شد و نه کسی عقب‌نشینی می‌کرد.
    ریشه ضدیت با فضای مجازی اینجاست.