• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/06 ساعت 08:53

    به عنوان کسی که #دکتر_زاکانی را خیلی از نزدیک میشناسم آنچه در صدور آن حکم به وی جسارت داد این بود که رانت و منفعت طلبی شخصی برای خود و خانواده حتی یک بار از ذهن ایشان عبور نکرده است اما متوجه شد این اصل غیر عرفی امروزه باور پذیر نیست
    پس گیری حکم شجاعتی بیش از انتصاب میخواست