• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/06 ساعت 13:32

    وقتی گفته میشود جوسازی و سیاسی کاری در پرونده‌های قتل هیچ کمکی به متهم نمیکند اینجاست

    صحبت‌های پدرمادر غزاله شکور که دخترشان بدست #آرمان_عبدالعالی به قتل رسیده شنیدی و البته آموزنده است

    دخالتهای بی مورد و اظهارنظرهای بیجا، خانواده مقتول برای اجرای حکم مصمم‌تر میکند