• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/05 ساعت 10:54

    حکم مربوط به سال ۹۷ است و همان زمان توضیحات لازم ارائه شده

    محکوم دارای چند فقره سابقه دزدی، مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی داشته و به همین دلیل براساس قانون حداکثر مجازات در نظر گرفته شده

    مثل این دستمون نباشیم؛ قبل از اظهار نظر اندکی تحقیق و جستجو کنیم

    https://mizan.news/۰۰۲۳Od