• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/08/05 ساعت 16:26

    ما ماندیم و یک #بورس فروپاشیده! آنان که در روزهای آغازین فروپاشی #بورس در مرداد ۹۹ برخلاف من به اصلاح بازار توجه نکردند و گریختند: عقلایی و برندگان بودند. با احتساب #تورم مرداد ۹۹ تا کنون، ما ماندگان و‌ زیان‌دیدگان در #بورس، بازندگان همیشه تاریخ خواهیم بود. #صبر چرندی بیش نبود.