• منظور از مذاکرات موفق، مذاکره برای احیای برجام است، خودشون روشون نشد اسم برجام را بنویسند گفتم من بنویسم