• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/05 ساعت 11:49

    آقای مهدی #چمران برخلاف برادرشهید وعزیزش نمادیک مسوول محافظه کار و ماست مالی کاراست اگر درفرایند معرفی #زاکانی لاپوشانی نکرده و مرعوب نشده بودالان مجبورنبوددر قبال اقدام خطاوخلاف زاکانی در فامیل بازی اینطور مغلطه واز انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کند.
    #شورای_شهر
    @MahdiChamran۱