• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/05 ساعت 22:06

    #زاکانی طبق مصوبه شورا مرتکب تخلفی شد که مشمول مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. لغو حکم نباید به معنای عدم بررسی تخلف باشد.

    هر وقت جریمه راننده‌ای که ورود ممنوع آمده، با دنده عقب گرفتن و برگشتنش قابل بخشیدن بود، تخلف زاکانی هم از نظر قانونی قابل چشم پوشی است.