• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/08/05 ساعت 20:25

    آمدن و نیامدن، فراتر از پروتکل و سیاستی است که در چین و جهان، بر اساس قدرت و منافع تنظیم می‌شود. هدف‌های ایران و هر کشوری بر اساس اصول و رویکردهای آن کشور مشخص می‌شود، اما از چین در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مبتنی بر منافع و هدف‌ها، درس‌های بسیاری برای آموختن وجود دارد.