• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/08/05 ساعت 07:54

    گفته بودم حضور پیمان جبلی، بسیاری از اصول معطل مانده خبر و رسانه ملی را به فعلیت می‌رساند.

    در همین بحران بنزین و حمله سایبری بخشی از رفتار حرفه‌ای و منطقی را ملاحظه کردید

    نکته‌ای که سالها در کلاس‌های خبرنویسی و تحریریه با ایشان مرور کردیم

    وقت نگفتن نیست، وقت چطور گفتن است