• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/08/05 ساعت 23:51

    مردم زندگی‌شان را می‌کردند. ناگهان بنزین را گران کردید. مردم مضطرب و عصبانی شدند و اعتراض کردند. هیجانات اعتراضی سرکوب شد و خشونت به‌بار آورد. تعدادی زیادی از معترضان و اندکی از ماموران آسیب دیدند و یا کشته شدند. خطا یکجانبه نبود اما یکجانبه برخورد شده و‌ می‌شود.
    این #عدالت نیست!