• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/04 ساعت 11:17

    با کسی از صبح زود تا آلان آفیش بوده یه لیوان چایی درست و حسابی دستش نرسیده مشغول گپ‌وگفت نشید، چون نه حوصله خودشو داره نه شما رو