• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/04 ساعت 17:35

    ۱. این دو فرد برادر نبودند و هویت جداگانه‌ای داشته‌اند
    ۲. مرتکب قتل شده بودند که علی رغم تلاشهای فراوان برای کسب رضایت، با اصرار اولیای دم حکم قصاص اجرا شده است
    ۳. مادر هیچ کدام از این محکومین در پی اجرای حکم فوت نکرده است