• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/04 ساعت 13:21

    طبق ماده ۱۰ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» این انتصاب در هر شرایطی غیرقانونی است. تبصره آن هم مربوط به حضور فرد در آزمون رسمی استخدامی می‌شود که اینجا صدق نمی‌کند. طبق ماده ۱۵ همین مصوبه، آقای #زاکانی متخلف و مستحق تنبیه است.

    ژنرال‌های انقلابی ضدفساد کجا هستند؟