• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/04 ساعت 21:52

    رسانه‌هامان هر روز کلمات بیش‌تری را برای عموم مردم از معنا تهی می‌کنند. وای به حال روزی که به خاطر این ابتذال نتوان در یک صحبت عادی مفهوم را به دیگری انتقال داد.