• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 10:48

    هر دو فرزند مقاماتی که محرمانه توصیه به استخدام شدند، دختر بودند.
    آنان در عرصه عمومی دختران با صلاحیت را توصیه به فرزندآوری و در خانه ماندن می‌کنند تا جای اشتغال مردان و نان‌آوران خانوار را نگیرند، ولی پشت صحنه دختران خود را بجای دیگران دارای صلاحیت استخدام می‌کنند.