• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/04 ساعت 13:32

    شاید باورنکنید اما گزارشهایی وجود دارد که برخی مدیران فاسد و متخلف برای ابقا در سمت‌های خود پیش دعا نویس‌ها و رمال‌ها رفتند و هزینه‌های سنگینی هم متحمل شدندنگرانی انها از برکناری بیشتر از بابت باز شدن پرونده‌های فساد انها و برخورد دستگاه قضایی است.یا للعجب@Ejei_com @raisi_com