• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/08/04 ساعت 21:36

    برای بهترین مقابله نیاز به بهترین نیروی انسانی هم هست.
    شاید یک بحران مهم ما نداشتن بهترین نیروها در مناسب‌ترین موقعیت‌هاست.