• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/04 ساعت 12:21

    اینجا مملکت برخوردهای دوگانه است
    کیلو کیلو تهمت به این و بستن و پرونده ساختن یاد قضاوت و عدالت نبودند حالا که به خودشون رسیده «قضاوت و عدالت» برای مردم دیکته می‌کنند