• چند سخن #روحانی در مصاحبه باقوچانی:
    ۱.برای گشایشفضای مجازی هزینه زیادی دادم و فشار زیادی تحمل کردم.
    ۲.برای معرفی همه وزرا با رهبری مشورت کردم.
    ۳.مذاکرات با آمریکا در عمان پیشرفت چندانی نداشت
    ۴.در سال ۷۶ بخاطر ناطق، سال ۸۴ بخاطر هاشمی و سال ۸۸ بخاطر خاتمی نامزد نشدم.
    آگاهی نو ش۴