• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/04 ساعت 17:12

    زیرساخت شبکه‌ی جایگاه‌های سوخت کشور، یک شبکه‌ی اختصاصی است و این‌گونه اتصالات از طریق شبکه‌ی #اینترنت برقرار نمی‌شده است.