• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/04 ساعت 16:55

    اطلاعیه احتمالی سوم #ایسنا:
    خبرنگاری که خبر رو تهیه کرده بود هم هک شده بود و در حال تنظیم موتورش هستیم!