• وزارت بهداشت: با کارمندانی که غیر قانونی اسامی افرادی که واکسن نزدند را در سامانه ثبت کنند به شدت برخورد خواهد شد.
    متخلفین نیز علاوه بر اینکه برای آنها جرم کیفری ارتشا صادر خواهد شد از خروج آنها جلوگیری خواهیم کرد.
    هموطنان در راستای وظیفه اجتماعی تخلفات را اطلاع دهند.