• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/08/04 ساعت 09:16

    ارمنیان ایران از مهم‌ترین پیشروان هنر و فرهنگ ایران بوده‌اند و #اوژن_آفتاندلیانس یکی از معماران پیشرو بود.

    گاهی یک ساختمان بنای شکل‌گیری نهادی برای توسعه می‌شود. #تالار_رودکی بیش از یک مکان تجمع، نهادی بود برای توسعه موسیقی در ایران