• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 16:08

    اگرچه مجموعه مدیریتی شهر تهران به گونه‌ای است که متاسفانه هزینه سنگینی را بر شهروندان تهران بار خواهد کرد؛ در مقابل چنان ضربه سهمگینی به بساط اصولگرایان تندرو خواهد زد که در تاریخ به یاد بماند.