• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/04 ساعت 08:18

    کاهش رشد جمعیت ؛ با توصیه و بخشنامه و پاداشمتوقف نمی‌شود .این ره به ترکستان است هر وقت نرخ تورم به زیر ۱۰درصد رسید ویک کارمند با ۵ سال پس انداز توانست خانه دار شود و مدارس خدمات رایگان به دانش آموزان ارایه دهند آن وقت می‌توانیم کارهای فرهنگی برای ازدواج و فرزند آوری را شروع کنیم