• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 23:45

    خبر: واحد‌های تولیدی بدهکار تعطیل نخواهند شد.
    پ.ن.
    اول باید دانست که چرا بدهکارند؟ از کیسه مردم بخشیدن کار سختی نیست. اگر علت بدهی شناسایی و برطرف نشود، دوباره بدهی آنها به بانکها بیشتر شده و اقتصاد زیان خواهد کرد.
    این را مدیریت اقتصادی نمی‌گویند.