• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/08/04 ساعت 09:05

    آدمیان دو دسته‌اند: آنان که خانه دارند؛ آنان که خانه ندارند (به زعم من رعیت موجر).