• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 17:37

    با این یادداشت آقای زیدآبادی توافق کلی دارم. پیشنهاد می‌کنم دوستان اصلاح‌طلب توجه کنند.