• بعضی موقع‌ها شیطون می‌ره تو جلدم که ازدواج کنم،بچه دار بشم اما به لطف مسئولین نهایت بعد از تموم شدن فیلم یا سریال یا بیرون اومدن از مهمونی شیطون رو لعنت میکنم.
    امیدوارم ما رعیت رو به خاطر این هوس‌های نفسانی ببخشند.
    خبر:حبوبات از سفره قشر متوسط حذف شد
    تخم مرغ شانه‌ای ۷۴ هزار تومان