• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/08/03 ساعت 13:44

    چطوری پول خودمان را بسوزانیم: ۱- کبریت بخریم؛ ۲- کد بورسی بگیریم و پول را تبخیر کنیم. گزینه اول با لذت همراه است. گزینه دوم با درد و رنج همراه است.