• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/03 ساعت 14:09

    فقط یک روشنفکر می‌تواند فراتر از عالم غیب با #بتون_آرمه هم ارتباط برقرار کند، بشنود و منتشر کند.به این می‌گویند ارتباطات متافیزیک با فیزیک در دوران مدرن