• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/03 ساعت 15:56

    اطمینان دارم که در مرحله تجدیدنظر حکم شکسته خواهد شد.
    ولی با هر معیاری آن دیگری آن قدر خورده و دارد که زندان هم برایش هتل خواهد بود و بیشتر در مرخصی و عیش و نوش چ.
    و این بنده خدا حتی با این قدر زندان روزگار خود و فرزندانش تا آخر سیاه خواهد شد