• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/03 ساعت 12:48

    روایت غریب آبادی از هفت دلیل که مانع توافق هسته‌ای ایران با آمریکا شده است.نکات کلیدی و دانستن آن ضروری است