• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/03 ساعت 14:17

    مصباحی مقدم گفته که #FATF نه داغی دارد و نه درفشی.

    مگر ناتو است که چنین تصوری از آن دارید؟ کدام داغ و درفش موثرتر از نفوذ این گروه است که با یک توصیه ساده می‌تواند پنبه بخش عمده روابط بانکی و مالی ایران را حتی با کشورهای به اصطلاح دوست بزند و وضع ما را به اینجا برساند؟