• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/03 ساعت 22:20

    این همان عیدی نحس و فاجعه‌باری است که مجلس هفتم اصولگرا در دی ماه ۱۳۸۳ به مردم داد.
    سپس اقتصاد را قفل کرد و آثار این قفل در آبان ۹۸ خود را نشان داد.