• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/08/03 ساعت 18:12

    در کنگره آمریکا نماینده تگزاس دکتر فائوچی را به شدت مواخذه میکند، زیرا تناقضاتی در آمار و عملکرد در مواجهه با کرونا یافته است.
    چرا مجلس ایران چشم خودرا برعملکرد؛ بزینسی، سهل انگاری، تناقضی،تهدیدی و قانون شکنی وزارت بهداشت بسته است؟
    چرا تضاد منافع را نمیبیند؟
    #نه_به_واکسن_اجباری