• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/03 ساعت 11:13

    مواجهه غرب با ترکیه را ببینید!.اردوغان فقط می‌خواهد کمی خودی نشان دهد و قدری جدا از هژمون غرب به ایستد یا از مداخلات غرب در کشورش جلوی گیری کند .یک شبه یک چهارم ارزش پولش نابود شد.اگر بخواهی زیر بلیط نظام سلطه نباشی یا بندگی نکنی و قدرت هم نداشته باشی یکشبه نابودی
    #نظام_سلطه