• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/08/03 ساعت 12:15

    به فارسی میگویند دوست مردم ایران هستیم،
    به عربی میگویند خلیج عربی!